• Grootste assortiment van Nederland!
  • Indien op voorraad, volgende werkdag verstuurd
  • Gratis verzenden vanaf € 250 binnen NL

Algemene voorwaarden duikwinkel de Duikspecialist

Deduikspecialist.nl doet zijn uiterste best om een uitstekende service te verlenen aan haar klanten. Deduikspecialist.nl waardeert het vertrouwen dat u stelt in de verkoop door middel van haar website www.Deduikspecialist.nl, en zet alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u weet wat u van Deduikspecialist.nl kunt verwachten en omgekeerd. De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden stellen u in staat u rechtspositie te kennen wanneer u onze site bezoekt en bestellingen plaatst.
Artikel 1: Exclusieve toepasselijkheid
Deze voorwaarden regelen de verhoudingen tussen Deduikspecialist.nl en haar klanten voor elke verkoop door Deduikspecialist.nl gedaan. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onze klanten kunnen zich in geen enkel geval beroepen op hun onwetendheid die per definitie uitsluitend het gevolg is van hun schuldige nalatigheid om van de Algemene Voorwaarden kennis te nemen.

Wij eigenen ons het recht toe om onze Algemene Voorwaarden ten allen tijde eenzijdig aan te passen zonder de verplichting onze klanten hiervan op de hoogte te brengen. De meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien via onze website. Indien wijzigingen hierin worden aangebracht komen daarmee per direct alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.

Artikel 2: Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Deduikspecialist.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan noch kan er door klant rechten uit worden ontleend. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht of producten worden verwijderd zonder voorafgaande mededelingen. Productinformatie kan onvolledig zijn of niet meer geldig zijn. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele linken naar de productpagina's van fabrikanten kunnen niet meer correct werken en/of informatie bevatten waar Scubaduikshop.nl niet achter staat. Deduikspecialist.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

In geen geval kan Deduikspecialist.nll aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het resultaat is van de levering, werking of gebruik van de op deze website getoonde informatie. Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker cq bezoeker.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst ontstaat nadat door klant een verzoek tot levering van producten geplaatst is bij Deduikspecialist.nl, hierbij te noemen "bestelling". Een bestelling kan gedaan worden middels onze website, telefonisch of via e-mail. Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de klant zich te registreren en juiste informatie te verstrekken als daarom gevraagd wordt. Door te registreren verklaart de klant zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, en de wijzigingen die wij daarin aanbrengen en hier beschikbaar stellen te accepteren.
Artikel 4: Prijzen en prijsaanpassingen
Alle prijzen op deze website zijn vermeld in euro, zijn inclusief 21% BTW en zijn exclusief eventuele verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de prijzen op onze site aan te passen.
Artikel 5:Bindende prijs
Het plaatsen van een artikel in de winkelwagen geeft de klant geen recht op prijsgarantie. De prijzen op het moment van plaatsen van de bestelling zijn de bindende prijzen. Een uitzondering hierop is beschreven in Artikel 10.
Artikel 6: Leveringsmethode
Aan klanten die woonachtig zijn in Nederland kunnen producten geleverd worden door toezending per post of via persoonlijk afhalen bij ons duikcentrum in Zoelen. Dit is volgens keuze van de klant. De adresgegevens zijn: Duikcentrum de Beldert, Zoelense Zandweg 1, Zoelen. Aan klanten die woonachtig zijn buiten Nederland worden producten geleverd door toezending per post. Een uitzondering zijn die producten die volgens de keuze van Deduikspecialist.nl te groot of te zwaar zijn voor toezending per post. Deze producten kunnen uitsluitend door klant persoonlijk afgehaald worden bij ons duikcentrum. De klant wordt direct na het in de winkelwagen plaatsen van een dergelijk product hiervan op de hoogte gesteld. Álleen klanten die woonachtig zijn in Nederland kunnen deze producten bestellen. Klanten uit het buitenland kunnen de betaalprocedure niet meer voltooien. De leveringsmethoden met de daarbij behorende kosten staan tevens vermeld op de beginpagina van onze website.
Artikel 7: Leveringstermijnen
Een bestelling zal uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling aan klant geleverd worden, mits alle bestelde producten op voorraad zijn. Wanneer een of meerdere artikelen uit de bestelling niet op voorraad zijn ontvangt de klant schriftelijk of telefonisch bericht met de verwachte levertijd van de gehele bestelling. De leveringstermijnen worden naar beste vermogen door Deduikspecialist.nl gerespecteerd, doch het bindt Deduikspecialist.nl niet. Vertraging in de leveringstermijn geeft de klant derhalve geen recht op schadevergoeding.

Indien een arikel niet meer leverbaar is omdat het uit productie is gehaald door de fabrikant, is het de beslissing van Deduikspecialist.nl om in overleg met de klant deze een vervangend artikel aan te bieden.

Artikel 8: Betaling
Klanten die woonachtig zijn in Nederland hebben de volgende betaalmogelijkheden: contant of pinnen in onze duikwinkel indien de klant deze persoonlijk wenst af te halen, onder rembours, via iDEAL, met vooruitbetaling en via PayPal. Klanten uit het buitenland hebben de keuze uit vooruitbetaling en via PayPal. De betaalmogelijkheden met de daarbij behorende kosten staan tevens vermeld op de beginpagina van onze website.
Bij niet betaling van de bestelling door klant, beschouwen wij de bestelling als van rechtswege ontbonden en behouden wij ons het recht voor niet tot levering over te gaan.
Zolang Deduikspecialist.nl geen volledige betaling inzake een bestelling heeft ontvangen, blijven eventuele geleverde producten eigendom van Deduikspecialist.nl.
Artikel 9: Garantie
Deduikspecialist.nl verleent aan de klant garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan. De garantiebepalingen die door Deduikspecialist.nl gehanteerd worden zijn de garantiebepalingen gesteld door de betreffende fabriek, importeur of groothandel. De garantie geldt niet indien de materiaalfouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant.
Bij het aanvragen van garantie dient de klant de originele aankoopbewijs te overleggen. Bij levering van de bestelling is de bijgesloten factuur het aankoopbewijs.
Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst
Op alle aankopen via internet bestaat sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van 7 dagen. In deze periode heeft de klant het recht om zonder opgave van redenen één of meerdere producten uit de bestelling te retourneren aan Deduikspecialist.nl. De periode van 7 dagen gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door klant. Na de periode van 7 dagen wordt de klant geacht in de overeenkomst in te stemmen. Terugbetaling van de geretourneerde product(en) uit de bestelling vindt uiterlijk binnen 7 werkdagen plaats. Eventuele verzendkosten gemaakt door de klant bij plaatsing van de bestelling en gemaakt bij het retourneren van één of meerdere producten uit de bestelling zullen bij terugbetaling niet vergoed worden. De klant heeft het artikel op zicht, niet op proefgebruik.Voor artikelen die duidelijk sporen van ingebruikname vertonen geldt het retourrecht niet.

Deduikspecialist.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, indien een product dermate grote veranderingen in specificatie en/of prijsstelling door de fabrikant heeft ondergaan in de tussentijd dat het door Deduikspecialist.nl op de webshop is geplaatst en de tijd dat de klant het artikel bestelt, dat het ten nadele van Deduikspecialist.nl zou zijn de overeenkomst te laten bestaan. Het is de keuze van de klant om een nieuwe overeenkomst op basis van de gewijzigde specificaties en prijsstelling af te sluiten.

Artikel 11: Klachten
De klant is verplicht om direct na ontvangst van de bestelling de producten grondig te inspecteren op gebreken, op onjuiste levering of op onvolledige levering. Bij aanwezigheid van een of meerdere daarvan dient de klant Deduikspecialist.nl telefonisch of schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering Deduikspecialist.nl wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, op onjuiste levering of onvolledige levering wordt de klant geacht met de staat waarin de bestelling is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
Indien een klacht ontstaat zal bij een eventuele retourzending de verzendkosten gemaakt door de klant alleen vergoed worden als de oorzaak van de klacht aanwijsbaar bij Deduikspecialist.nl ligt. De eventuele extra verzendkosten die gemaakt worden door Deduikspecialist.nl bij onjuiste of onvolledige levering zullen aan de klant berekend worden indien de klacht aanwijsbaar bij de klant ligt.
Deduikspecialist.nl verplicht zich alle ingediende klachten te zullen behandelen. Het is de beslissing van Deduikspecialist.nl om eventueel kapotte goederen te vervangen, terugbetalingen te doen of enige andere compensatie voor te stellen.
Artikel 12: Overmacht
Deduikspecialist.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkoming in de levering van een bestelling, wanneer deze vertragingen of tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorzienbare feiten of omstandigheden onafhankelijk van haar wil. Zoals - zonder beperking - stormschade en andere natuurrampen, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ten lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar Deduikspecialist.nl of de klant, niet of niet-tijdige levering van zaken door leveranciers van Deduikspecialist.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen. De partijen komen overeen dat een virus of eventuele andere fouten veroorzaakt door een niet-toegestane toegang tot de site beschouwd moeten worden als een geval van overmacht. Deduikspecialist.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om levering van de bestelling te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 13: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Deduikspecialist.nl en de klant is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie in onderling overleg opgelost worden. Mocht dit niet kunnen worden bereikt dan zal dit aanhangig worden gemaakt bij de civiele rechter te Arnhem (Nederland).